Theo chuyên gia, dân số Trung Quốc có thể giảm nhanh trên thực tế