Theo ước tính mới, đây là mức tăng thanh toán an sinh xã hội Hoa Kỳ vào năm 2024

Một nhóm ước tính rằng những người nhận An sinh Xã hội sẽ nhận được khoản thanh toán cao hơn vào năm 2024 do mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm được công bố vào tháng Mười