Sở An sinh Xã hội sẽ có thông báo quan trọng về mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt trong tháng này

Đây là thời điểm Sở An sinh Xã hội sẽ công bố việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho các khoản thanh toán vào năm tới.