Thiên cổ anh hùng – Đường Thái Tông (P3): Bắt Tiết Cử , Phá Lưu Vũ Chu