Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.1): Thái Tông xuất thế, quân quyền Thần thụ