Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.2): Kế thừa dự ngôn, minh chủ xuất hiện