Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.14): Bút pháp như Thần