Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.15): Một nhà văn lớn