Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.1): Chống lại Satan, khôi phục Hoa Hạ