Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.29): Cứu tinh của Trung Cộng