Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.7): Cái nhìn sâu sắc về thời cuộc