Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.30): Đơn độc khó chống đỡ