Thiên cổ anh hùng – Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ (P.3): Hồng hoang hạo kiếp