Thỏa thuận cơ sở hạ tầng lưỡng đảng nhắm vào việc thay thế 100% đường ống dẫn nước bằng chì của quốc gia