Thời kỳ Phục Hưng tại Ý: Vinh quang Thiên Chúa hay thế nhân?