Thông điệp Liên bang của chúng ta: Hôn nhân ở Hoa Kỳ thời nay

Sự suy giảm hôn nhân ở Hoa Kỳ đang có những tác động sâu rộng đối với cả cá nhân và xã hội nói chung.