Thống đốc Georgia kêu gọi các nhà giáo dục không dạy ‘hệ tư tưởng nguy hiểm’ của thuyết chủng tộc quan trọng