Thống đốc Kansas ký dự luật cho phép miễn các quy định chích ngừa COVID-19