Thống đốc Virginia bắt đầu rút tiểu bang ra khỏi chương trình mua bán phát thải của 10 tiểu bang