Thư điện tử: Các thí nghiệm do Hoa Kỳ tài trợ ở Trung Quốc có thể đã bí mật thao túng virus

FBI đã tiết lộ về những thí nghiệm nguy hiểm được tài trợ bởi cơ quan do Tiến sĩ Anthony Fauci đứng đầu.