Thu phân: Ngày Bỉ ngạn, âm dương trời đất điều hòa