Thủ tướng Anh Quốc: Người Anh sẽ cần 3 mũi chích để được coi là ‘chích ngừa đầy đủ’