Gần 4,000 người được chích ngừa đầy đủ ở Massachusetts cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19