Thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong: Cần phải hiểu Tây Tạng để hiểu Trung Quốc