Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ diễn thuyết trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24/07