Thủ tướng Israel thừa nhận thất bại trong việc giảm thiểu thương vong cho thường dân

‘Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc đó với thương vong dân sự ở mức tối thiểu ... Nhưng thật không may, chúng tôi đã không thành công.’