Thủ tướng Lý Cường họp với các chuyên gia để cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân gốc rễ là vấn đề mang tính hệ thống trong chủ nghĩa cộng sản: ‘Tôi so sánh tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay với suy đa tạng’