Thủ tướng Trung Quốc gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thành Đô để tìm kiếm sự ủng hộ dành cho Thỏa thuận thương mại Trung Quốc – EU