‘Thực sự bất khả thi’: Các công ty vận tải chuẩn bị ứng phó với quy định về điện của California