Chính sách mới của Tổng thống Biden sẽ đánh thuế hàng triệu người hiện đang được miễn thuế bất động sản