Thuốc lá điện tử không ít nguy hại hơn 95% so với thuốc lá thông thường

Đây là cách mà huyền thoại hàng thập niên bắt đầu