Thượng nghị sĩ GOP nói Đảng Cộng Hòa ‘cũ đã không còn nữa,’ kêu gọi những thay đổi lớn