Thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng Hòa kêu gọi Ngũ Giác Đài đình chỉ lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19