Thượng viện bỏ phiếu để tạm thời tăng 480 tỷ USD cho trần nợ