Tiên sinh dạy học có được thiên nhãn thông, nhưng lòng tham dẫn tới tai họa bất ngờ