Vương Viễn Tri: Lúc còn ở trong bụng mẹ đã được dự ngôn trở thành Thần Tiên