Tiếng nổ siêu thanh ở vùng đô thị Washington là do những chiếc F-16 đang tìm cách liên lạc với phi công