Tiết lập xuân, nghênh thần xuân, bái thái tuế, lạnh hết xuân đến, vạn vật bừng sức sống