‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 17: Thỏ khôn đào ba hang [P.2]