Tìm lại giấc mộng Đôn Hoàng (P.8): Tượng tạc có thần, hình họa chân thực