Tìm lại giấc mộng Đôn Hoàng (P.1): Khởi nguồn của lịch sử và ước mơ