Tìm lại giấc mộng Đôn Hoàng (P.11): Minh chứng về Đại Đường thịnh thế