Tìm lại giấc mộng Đôn Hoàng (P.6): Sự giao hòa giữa tín ngưỡng phương Tây và nghệ thuật Trung Nguyên