Tìm lại hình tượng vũ công đã mất qua tác phẩm điêu khắc của Antonio Canova