Tìm về quá khứ để thắp lên ngọn lửa chiếu sáng tương lai