Tình trạng thiếu lao động thúc đẩy các công ty tăng các phúc lợi khi tuyển dụng vào dịp nghỉ lễ