Tình trạng thiếu lương thực và giá cao có thể gây khó khăn cho một số quốc gia