Tổ chức giám sát: Quỹ hưu trí tiểu bang bất chấp các luật chống ESG khi sử dụng quyền biểu quyết của cổ đông

Tổ chức này cho biết hồ sơ bỏ phiếu tiết lộ ‘Nhà nước Ngầm’ trong các tiểu bang đỏ