Tòa án New York tước giấy phép hành nghề của ông Rudy Giuliani vì các tuyên bố về cuộc bầu cử năm 2020

Tòa án quyết định rằng với ông Giuliani đã thực hiện ‘những lời nói dối ranh mãnh’ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 với ‘ý định lừa gạt.’