Tòa Bạch Ốc: Du khách ngoại quốc chích ngừa đầy đủ có thể nhập cảnh Hoa Kỳ từ ngày 08/11